פתרון משוואה ריבועית x^2=m

שלושת המצבים עבור המשוואה והפתרון האלגברי והגרפי של כל אחד מהמצבים.