מערכות מספרים בינאריות, עשרוניות והקסהדצימאליות

פה נדון לא רק במערכות עשרוניות וניהאריות אלא גם במערכות הקסהדצימליות - כלומר לפי בסיס 16 Binary Decimal and Hexadecimal Number Systems